Skip to content
Cloud-processing-hero

NavVis IVION 云处理插件

是时候考虑点云处理的未来了。
现在就开启 NavVis 数据迅速便捷的处理方式。

隆重介绍:NavVis IVION 云处理插件

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

云计算已经重新定义了我们的工作方式。从强大的计算能力到按需扩展性,同时确保最高的安全标准。了解 NavVis IVION 云处理插件,发掘端到端、基于云计算的工作流程的优势,并随着工作进程释放更多价值。

拖放

要上传数据集,只需将文件夹和文件拖放到指定区域即可。
就是这么简单!

NavVis-Cloud-processing-email-1

早期错误检测

直观的界面允许您在数据处理开始前,检验控制点并毫不费力地识别任何潜在的错误。
NavVis-Cloud-processing-email-2

实时进度条

实时进度条为您直观的显示了已处理的数据百分比以及剩余处理时间,让您能更好的追踪任务处理的进程。
NavVis-Cloud-processing-email-3

并行处理

并行同时处理多个数据集,让您只需等待最大数据集的处理时间,从而节省了单独跟进任务的时间。
NavVis-Cloud-processing-email-4

获得通知

设置完成数据处理任务后通知合适的人员,这样处理后的数据一旦准备好,就可以快速方便地获取。
NavVis-Cloud-processing-email-5

处理       简化

1-processing-1 随时随地进行处理

只要有互联网,便可随时随地启动、监控和完成处理任务,并缩短从扫描到获得可用数据的时间。这意味着您可以当场灵活地从任何设备直接上传并处理您的 NavVis 扫描数据,而无需回到办公室。

efficiency 高效的关键性能

更快地完成项目,最大程度地提高生产力。并行处理多个数据集,为需要单独关注的任务节省宝贵的时间和精力。无需等到上传完成。用户可以配置自动启动的处理设置。

Set-up 易于设置和使用 简洁的工作流程和用户友好的互动界面消除了大量的上岗和培训需要。只需拖放数据集进行上传,然后根据直观的步骤提示开始操作即可。将处理后的数据直接移动到 NavVis IVION 数据集管理中,或者下载 .e57 或 .ply 格式的点云.
intuitive 直观可靠

设置处理任务,使其在第一时间成功地提供可靠的结果。获取数据集中每个控制点的概览,并在质量图上查看其确切位置。选择您想使用的控制点,甚至识别潜在的错误——所有这些都在处理开始之前进行。

16x9-blog-post-pic-cloud-processing-

NavVis 合作伙伴感言

看看我们的客户对 NavVis IVION 云处理插件的使用感想

常见问题

使用的是哪种云托管服务? 亚马逊网络服务(AWS)
数据存储在哪里? 德国法兰克福的AWS
数据上传以后属于谁? 客户始终拥有数据。他们可以在任何时候删除数据。
哪些地区支持 NavVis IVION 云处理插件 ? 主要在欧洲和美国。
支持哪些浏览器? Microsoft Edge,Safari,Chrome,Firefox。不支持 Internet Explorer。
我可以在移动设备上使用 NavVis IVION 云处理插件吗? 不,目前暂且不支持。
NavVis 有哪些设备与云处理插件兼容? NavVis M6 和 NavVis VLX。
NavVis-LSP_background (1)-2

与 3D 建筑扫描数据互动的新方式

让我们一起看看 NavVis 能为您的业务做些什么